מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

  1. קוסט פארם  מכבדת את פרטיות הלקוחות והגולשים באתר 
  2. המידע המפורט מטה מיועד לסייע ללקוחות להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של הגולשים באתר קוסט פארם .
  3. מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המקורות שבאמצעותם קוסט פארם  אוספת מידע אודות המשתמשים באתר, המטרות שלשמן קוסט פארם אוספת את המידע, איזה מידע נאסף אודות המשתמשים, איזה שימוש אפשר שקוסט פארם  תעשה במידע, כיצד קוסט פארם מטפלת ושומרת את המידע.
  4. המידע שהלקוח מסר או ימסור לקוסט פארם , בין בע"פ ובין בכתב ובכל אמצעי הקשר מול קוסט פארם, תלויה בהסכמתו וברצונו ואינה נובעת מחובה חוקית. המידע ישמר במאגרי המידע של קוסט פארם  לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. לצורך מימוש המטרות האמורות כאמור, קוסט פארם תעביר מידע אודות לקוחות לצדדים שלישיים כמפורט במדיניות פרטיות זו.

1.4  הרכישה באתר מחייבת מילוי טופס הזמנה. המשתמש מאשר כי מסירת הפרטים בטופס זה נעשית על ידו מרצונו החופשי ובהסכמתו. ומילוי הטופס על ידו מהווה אישור על הסכמתו למסירת הפרטים. מסירת הפרטים וביצוע ההזמנה בפועל ישמשו הוכחה מכרעת לגמירות דעתו של המשתמש בנוגע לרכישת המוצר.

 2.4 המפעיל מאשר כי הרכישה באתר באמצעות כרטיסי אשראי הינה רכישה מאובטחת. ואולם, המפעיל אינו שומר את נתוני כרטיסי האשראי במערכותיו, והנתונים נשמרים במערכות חיצונית המוגנות ברמה גבוהה. בכל מקרה מסירת פרטי כרטיס האשראי על ידי המשתמש באתר מהווה פטור מאחריות למפעיל כלפי המשתמש בהתקיים מקרים שאינו בשליטתו של המפעיל ו/או הנובעים מכח עליון, והמפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 3.4 המפעיל יהיה רשאי לעשות שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש ככל שיוזן במערכת לצורך שליחת מידע למשתמש על מבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. במידה והמשתמש לא יהיה מעוניין בקבלת מידע זה לאחר קבלתו בפעם הראשונה הוא רשאי לפנות אל המפעיל במשרדיו בהודעה בכתב שתשלח בדואר web@costpharm.co.il  או בשליחת הודעה ל 0549301177. לצורך הסרתו מרשימת התפוצה. ככל שלא תעשה פניה שכזו הדבר ייחשב כהסכמה לקבלת המידע עד לביצוע הפניה בפועל.

  1. קוסט פארם  אוספת מידע אודות לקוחות באמצעים השונים לרבות: (1) שימוש באתר האינטרנט קוסט פארם ועמודי הנחיתה השונים במצעות פרטים הנשלחים לקוסט פארם מהלקוח במייל או מהטלפון; באמצעות מידע שהלקוח מוסר לקוסט פארם או שמתקבל אצל קוסט פארם ופרסומים אשר מבצעת בפלטורמות השונות  בקשר לשירותים שהיא מעניקה ללקוחות.
  2. המידע אשר קוסט פארם  אוספת אודות הלקוח כולל שם מלא, פרטי התקשרות (טלפון, טלפון נייד, דוא"ל), מידע בקשר עם מוצרים שרכש הלקוח, תמונה וכל מידע נוסף שהלקוח מוסר לקוסט פארם . 
  3. קוסט פארם  אוספת מידע אודות הלקוח לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:

7.1. כדי להעניק שירותים ולשפר את איכותם;

7.2. לשם יצירת קשר עם הלקוח;

7.3. כדי לשלוח ללקוח מידע חשוב בנוגע לשינויים בתנאי ההתקשרות או השירות, שינויים במדיניות הפרטיות ומידע אדמיניסטרטיבי אחר;

7.4. לצורך סטטיסטיקה, מחקר, ניתוח ועריכת סקרי שביעות רצון;

7.5. כדי שנוכל להתאים ולהציע לך מגוון של מוצרים ושירותים, שאולי יתאימו לך;

7.6.  דיוור ישיר, כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות–1981, ובכלל זה שליחת ניוזלטרים, בין אם הדיוור מבוצע על ידי קוסט פארם , ובין אם באמצעות צדדים שלישיים;

7.7. על מנת שנוכל להציג מידע ופרסום אשר עשוי להתאים עבורך;

7.8. לצורך זיהוי הלקוח בעת פנייה אלינו;

7.9. לצורכי שיפור, תיקון, איחוד וטיוב המידע אודות הלקוח הנמצא בחזקתנו והמתייחס ללקוח (בין שמדובר במידע שנמסר לנו על ידי הלקוח, ובין שמדובר במידע שקיבלנו מצד שלישי);

7.10. לצורכי ניהול התשתית והפעילות העסקית של קוסט פארם  ופעולה בהתאם לכללי מדיניות ונהלים פנימיים, כולל אלו הקשורים לביצוע ביקורות, ניהול ספרים (חשבונות), מימון וניהול חשבונות, חיובים וגביות ומערכות ניהול מידע;

7.11. לצרכי בירור ויישוב תלונות, עריכת ביקורות פנימיות וטיפול בבקשות לגישה למידע או לתיקונו;

7.12. על-מנת לענות על דרישות חוק ומחויבויות רגולטוריות, לרבות בקשר להליכים משפטיים, צווים, דרישות של רשויות וכיוצ"ב;

7.13. לצורך ביסוס והגנה על זכויות משפטיות; על מנת להגן על פעילות קוסט פארם  ועל זכויותיה, אכיפה של תנאי הזמנה זו, שמירה על ביטחון ורכוש של קוסט פארם ו/או של חברות הקשורות בקוסט פארם , של הלקוח ושל צדדים שלישיים; וכן לאפשר לקוסט פארם  לעמוד על זכויותיה לקבלת סעדים או לצמצם את נזקיה.

  1. קוסט פארם  רשאית להעביר מידע אודות לקוחות לצדדים שלישיים כפי שיפורט להלן:

8.1. העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.

8.2. קוסט פארם  רשאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

8.2.1. צדדים שלישיים אשר מעניקים לקוסט פארם  שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי אחסון מידע, שירותי עריכת סקרים ומחקרים, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לקוסט פארם  שירותים בקשר עם פעילותה ועם מתן שירותים ללקוחות לרבות בתי מלון, בתי ספר לסקי, חנויות לציוד סקי, חברות השכרת רכב, חברות שמעניקות שירותי תחבורה ונותני שירותים נוספים אשר זקוקים למידע לשם מתן שירותים ללקוחות.

8.2.2. אם יתקבל אצל קוסט פארם  צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח או מידע אודות הלקוח בהתאם לצו שיפוטי ובהתאם להוראות כל דין.

8.2.3. בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין הלקוח או מי מטעמו לבין קוסט פארם  או מי מטעמה.

8.2.4. במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של קוסט פארם  ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג קוסט פארם  ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בקוסט פארם .

8.2.5. בכל מקרה שקוסט פארם  תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לקוסט פארם , ללקוח או לצד שלישי כלשהו.

8.3. קוסט פארם  רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים כאמור לעיל במדינות או בתחומי שיפוט אחרים (לרבות בענן). יכול שהמידע יועבר למדינות בהן רמת ההגנה על הזכות לפרטיות תהא שונה מרמת ההגנה הניתנת לזכות הפרטיות בהתאם להוראות הדין הישראלי. מסירת המידע לקוסט פארם  מהווה הסכמה לאיסוף, שמירה, איחסון (לרבות בענן) ומסירה של המידע בהתאם למדיניות הגנת פרטיות זו. 

8.4. קוסט פארם  נוקטת באמצעים טכניים ופיזיים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים המקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה הלקוח מוסר מידע לקוסט פארם , בפרט באמצעות רשת האינטרנט, הלקוח עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. בכל מקרה, אם יש ללקוח סיבה להאמין כי העברת המידע לקוסט פארם  אינה בטוחה עוד (לדוגמה, אם הלקוח מרגיש כי ייתכן שהעברת המידע לקוסט פארם הועמדה בסכנה), אנא עדכן את קוסט פארם באמצעי התקשרות שבסעיף 9 להלן.

8.5. קוסט פארם  לא תישא בכל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו ללקוח ו/או צד שלישי, בכל הקשור להעברת המידע לקוסט פארם , לאיסוף, לשמירה (כולל בענן), לעיבוד ולהעברת המידע לצדדים שלישיים.

8.6. קוסט פארם  תשמור את המידע אודות הלקוח לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

8.7. אם הלקוח יספק מידע לקוסט פארם  בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתו וצדדים שלישיים נוספים, על הלקוח לעשות אך ורק לאחר: (א) שהלקוח עדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות פרטיות זו; וכן – (ב) הלקוח קיבל הסכמה מהצדדים השלישיים כאמור לעיל לאיסוף, שימוש, והעברה של מידע אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין. 

8.8. הלקוח רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגר המידע ואף לבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק והכל בהתאם לתנאים הקבועים בחוק. ככל שהלקוח מבקש לעשות כן,  אנא צור קשר עם קוסט פארם כמפורט בסעיף 1 למדיניות פרטיות זו.

9. כל שאלה בעניין מדיניות פרטיות זו ניתן להפנות אל נציג קוסט פארם  באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: web@costpharm.co.il