תקנון האתר

 1. הגלישה והשימוש באתר זה, ובכלל זה כל השירותים השונים אשר ניתנים או יינתנו בו או באמצעותו מפעם לפעם, ע"י קוסט ישראל עסקים בע"מ מרחוב אהרון כהן 10 ירושלים (להלן – "המפעיל") הינם בכפוף להוראות, לתנאים ולהתחייבויות המפורטים להלן. 
 2. המבקר באתר ("המשתמש") מסכים מעצם הביקור ו/או השימוש בו לתנאים המפורטים להלן ומתחייב לפעול על פיהם ולכן הנך מתבקש לקרוא את תקנון האתר . 
 3. החברה רשאית לשנות את התקנון, לבטלו ו/או להחליפו בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 4.  עצם קנייתך באתר אתה מצהיר כי קראת והבנת את התקנון והסכמת אליו (ושאתה בן 18 ומעלה)
 5. עצם קנייתך באתר מאפשרת להנהלת האתר לשלוח אל הלקוח דואר אלקטרוני ומסרונים פרסומים, ללקוח תהיה אפשרות לבקש להפסיק מידע פרסומי בכל שלב .  
 6.  האתר מנהל חנות וירטואלית למוצרי פארם וטבע לכלל ציבור הגולשים בישראל. 
 7.  המפעיל אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יופסקו או יקטעו ושיהיו חסינים מפני נזקים, קלקולים, כשלים או תקלות, בחומרה, בתוכנה, בתקשורת, אצל המפעיל או מי מספקיו או אצל מי שהאתר מפנה את המשתמש אליו, ומכל סיבה שהיא. 
 8. המשתמש מאשר כי הוא ער לכך ומביא בחשבון שייתכן ששירותי האתר לא יהיו זמינים בכל עת שיידרש להם, או לא יהיו זמינים בכלל, או שזמינותם תהיה חלקית, מוגבלת או בעייתית, או שהשירותים לא יתפקדו כנדרש או שלא יוכלו לספק לו את הנתונים שיבקש או לבצע את הפעולות שירצה לבצע. סוגי הפעולות הניתנות לביצוע באתר עשויים להיות מוגבלים על-פי שיקול דעתו של המפעיל.
 9. חל איסור להעתיק, לשדר, לשכפל, לפרסם, להציג, לבצע, ליצור או למכור תכנים ו/או פריט מפריטים ו/או שירות המוצעים באתר.
 10. אין בהצגת התכנים באתר או בתנאי שימוש כדי להעניק למשתמש או לגורם אחר זכויות קניין רוחני או זכויות אחרות באתר או בתכנים, והמשתמש לא יעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקיימות על התכנים.
 11.  פרטי המוצרים המוצגים באתר הם כפי שהתקבלו מיצרני ו/או משווקי המוצרים והם באחריותם  הבלעדית. האתר לא יהיה אחראי לתוכנם של נתונים אלו, לדיוקם, לעדכניותם ולשלמותם. 
 12.  אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי. צילומי המוצרים נועדו להמחשה בלבד. 
 13.  מודגש שהמידע המתפרסם באתר אינו מהווה עצה רפואית. חובה להיוועץ בבעל מקצוע מתאים לפני תחילת שימוש כלשהו בכל מוצר או תכשיר. יש לבדוק תמיד את העלון לצרכן המצורף לכל מוצר לפני השימוש בו.
 14. האחריות של בעלי האתר למוצרים מוגבלת לגובה עלות המוצר בלבד. אחריות על טיבו של המוצר, חלה על היצרן ו/או היבואן על פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן. האתר לא יהיה  אחראי לשום נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר או מפרסום שהוצג בו.
 15.  חלק מן התכנים המוצגים באתר הינם תכנים המסופקים על-ידי צדדים שלישיים, ו/או מתפרסמים לציבור. למפעיל אין כל אחריות לתכנים אלו ואין בעצם ההפניה לאתרים של אותם צדדי ג' או הצגת התכנים המסופקים על ידם כדי להוות נטילת אחריות מצידו של המפעיל על תכנים אלו.
 16.   קישורים לאתרים שאינם של המפעיל ניתנים רק כהערות המציעות מידע שעשוי לעניין את המשתמש. אין לראות את המפעיל כמסכים או תומך, במפורש או במשתמע, בחוות דעת, מידע או שירותים המצויים באתרים אלה, או כמאשר את נכונות האמור בהם, מעצם קיומם של קישורים אלו. למפעיל אין כל שליטה על אתרים שאינם שלו והוא אינו אחראי, לא במפורש ולא במשתמע, לתוכנם, שלמותם או התאמתם לצורכי המשתמש. המפעיל אינו אחראי על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישים באתרים אליהם הוא מאפשר קישור מהאתר או בתוכן המופיע בהם.
 17.   אין לראות בתכנים, לרבות תכנים שיתפרסמו על ידי המפעיל או מי מטעמו, הצעה, שידול או הכוונה לביצוע עסקאות ו/או למתן שירות ואין לראות בהם המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות הרכישה של המוצרים ו/או כדי להוות חלופה לייעוץ מקצועי ע"י רופא או כל גורם מקצועי אחר, ופעולה בהסתמך על התכנים לא תניב בהכרח את התוצאה המבוקשת.
 18.   ידוע למשתמש כי יכול ויכולתם של מוצרים אלו או אחרים להשפיע ו/או לבצע את הפעולות המיוחסות אליהם, עשויה להיות מושפעת ממצבו הבריאותי ו/או הנפשי של המשתמש ו/או מטיפולים תרופתיים כאלו או אחרים אשר המשתמש נוטל ו/או אמור ליטול ולפיכך היה והמשתמש יבחר לרכוש מוצר זה או אחר הוא מצהיר כי ידוע ומוסכם עליו כי הוא ייחשב כמי שעשה ובדק אצל כל הגורמים הרלבנטיים את כדאיות ו/או אפשרות נטילת המוצר על ידו וכי הוא עושה זאת לאחר שבדק את כל ההשלכות שנטילת המוצר עלולה לגרום לו ויכ לא תהיה לו ו/או ליורשיו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא כלפי המפעיל בגין רכישת המוצר ועשיית השימוש בו.
 19.   המשתמש מסכים לכך שהמפעיל רשאי אך לא חייב לאחסן ו/או לשמור את התכנים, לאסוף מידע על גלישת המשתמש באתר והשימוש בו ולנתח אותו לצרכיו העסקיים, ולכך שהמידע עשוי להישמר במאגרי המידע של המפעיל ולשמש לצורך קבלת החלטות בדבר מתן שירותים בעתיד.
 20.   המפעיל יהיה רשאי להעביר מידע בקשר למשתמש אם העברת המידע תתחייב על פי דין ו/או דרושה לצורך קיום אינטרס ציבורי חיוני ו/או נחוצה לשם הגנה על אינטרס חיוני של המפעיל ו/או נועדה לטובת המשתמש בקשר עימו נעשה השימוש באתר.
 21.  הרכישה באתר מחייבת מילוי טופס הזמנה. המשתמש מאשר כי מסירת הפרטים בטופס זה נעשית על ידו מרצונו החופשי ובהסכמתו. ומילוי הטופס על ידו מהווה אישור על הסכמתו למסירת הפרטים. מסירת הפרטים וביצוע ההזמנה בפועל ישמשו הוכחה מכרעת לגמירות דעתו של המשתמש בנוגע לרכישת המוצר.
 22.   המפעיל מאשר כי הרכישה באתר באמצעות כרטיסי אשראי הינה רכישה מאובטחת. ואולם, המפעיל אינו שומר את נתוני כרטיסי האשראי במערכותיו, והנתונים נשמרים במערכות חיצונית המוגנות ברמה גבוהה. בכל מקרה מסירת פרטי כרטיס האשראי על ידי המשתמש באתר מהווה פטור מאחריות למפעיל כלפי המשתמש בהתקיים מקרים שאינו בשליטתו של המפעיל ו/או הנובעים מכח עליון, והמפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 23.   המפעיל יהיה רשאי לעשות שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש ככל שיוזן במערכת לצורך שליחת מידע למשתמש על מבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. במידה והמשתמש לא יהיה מעוניין בקבלת מידע זה לאחר קבלתו בפעם הראשונה הוא רשאי לפנות אל המפעיל במשרדיו בהודעה בכתב שתשלח בדואר web@costpharm.co.il  או בשליחת הודעה ל 0549301177. לצורך הסרתו מרשימת התפוצה. ככל שלא תעשה פניה שכזו הדבר ייחשב כהסכמה לקבלת המידע עד לביצוע הפניה בפועל.
 24.    על תנאי שימוש אלה, פירושם ועל כל דבר ועניין הקשור בהם או נובע מהם, ובכלל זה המידע המצוי באתר, הגישה של המשתמש אליו והשימוש בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הייחודי לכל דבר ועניין בקשר עם תנאי שימוש אלו, נקבע אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב.
 25.  אין להשתמש באתר במקום בו השימוש בו אינו מותר על פי הדין המקומי. תשומת לבך לכך שייתכן שהשימוש בתכנים, הסתמכות עליהם ופעולה לפיהם עלולה להיות מוגבלת ואף בלתי חוקית לפי דיני מדינות שונות ולכן על כל משתמש לבדוק, קודם השימוש בתכנים, אם לפי הדין החל עליו ניתן להשתמש באתר ומהו אופן השימוש המותר.
 26.   המידע הכלול באתר אינו מיועד לשמש כהזמנה להציע הצעות או כהצעה לכל המצוי בסמכות שיפוט מחוץ למדינת ישראל, אם החוק החל עליו אוסר להציע או להיענות להצעה כזו, או שהמפעיל אינו רשאי להציע או להיענות להצעה כזו.
 27.  ביצוע רכישה באתר ו/או כניסה לאתר ו/או גלישה באתר על ידי המשתמש מהווים ראיה חלוטה להסכמתו לאמור בתקנון וכללי שימוש אלו. למשתמש ו/או למי מטענו והבא בנעליו לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המפעיל ובעל האתר ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המפעיל תקנון זה. המפעיל שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או רכישה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר ו/או נתוניו
 28.   ביטולים והחזרות
 29.  המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שעל פי חוק הגנת הצרכן , התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו לא ניתן לבטל עסקה במוצרים העונים על ההגדרות הבאות: מוצרי מזון, תרופות ותוספי תזונה. לפיכך במוצרים אלו דמי המשלוח אינם ניתנים להחזרה, כמו כן דמי המשלוח למוצרים מוחזרים יהיו באחריות המשתמש.
 30.   חרף האמור לעיל, היה ומוצר הגיע אל המשתמש בטעות ו/או כשהוא פגום, דמי המשלוח יוחזרו לידי המשתמש בין אם על ידי זיכוי לשימוש חוזר באתר או על ידי השבה כספית בפועל – לפי בחירת המפעיל.  היה ומוצר יגיע לידי המשתמש כשהוא פגום ו/או שבור כתוצאה מהמשלוח, על המשתמש להודיע על כך למפעיל באופן מיידי ולא יאוחר מ 24 שעות ממועד קבלת המשלוח. הודעה כאמור תינתן בכתב בדואל ל web@costpharm.co.il  או בשליחת הודעה ל 0549301177. יש לצרף תמונה לצורך הוכחת הפגם ו/או הסבר במוצר שהגיע לידי המשתמש.. יש לשמור על הפריט השבור / הפגום ולהחזירו למפעיל ככל שיידרש. המפעיל ישלח פריט אחר כנגד הפריט שנשבר. איחור בדיווח על פגם בפריט שסופק יבטל את זכותו של המשתמש לקבלת פריט חליפי.
 31.   יודגש כי המפעיל עושה את כל אשר ביכולתו בכדי שתקלות כאלו לא יתעוררו.
 32.   מוצר שאינו עונה על האמור בסעיף 16.1 לעיל ניתן יהיה להחזירו אל המפעיל ובלבד שהמוצר יוחזר אל המפעיל בתוך 14 יום מיום קבלתו, כשהוא סגור, ללא שימוש ובאריזתו המקורית. בקרות האמור בסעיף זה דמי המשלוח לא יוחזרו. בכל מקרה בקרות האמור בסעיף זה דמי ביטול העסקה יעמדו על שיעור מינימלי של 75 ₪ או 5% משווי העסקה, הנמוך מבינהם
 33. עלות איסוף מוצר מהלקוח הינה בסכום של 30 ש'ח 
 34.   המפעיל שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
 35.   עקב שימוש לא ראוי באתר לרבות שימוש בלתי חוקי, שימוש המפריע את שימושם של אחרים, פרסום והפצת תוכן מסחרי, פוגע, מעליב, בלתי מוסרי או עקב שימוש שאינו עולה בקנה אחד עם תנאי שימוש אלו ו/ או כל דין ("תוכן פסול").
 36.   במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת המפעיל את המשך פעילות האתר.
 37.  בכל מקרה של תקלה טכנית ו/או בכל מקרה בו נפלה טעות בפריט הנמכר באתר לרבות בתיאורו ו/או במחירו.
 38.   היה ויסתבר למפעיל לאחר ביצוע רכישה של מוצר כי המוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו. בקרות האמור בסעיף זה יוחזר התשלום לידי המשתמש. לחילופים הפעיל יהיה רשאי להציע לספק למשתמש מוצר חליפי שווה ערך למוצר שהוזמן כאשר בידי המשתמש הזכות לבחור האם לקבל את המוצר החילופי אם לאו. היה המשתמש יבחר שלא לקבל את המוצר החילופי – יושב לו כספו.
 39.   היה והפעיל מימש את זכותו כאמור בסעיף 1ה , לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיו מכל מין וסוג וכיו"ב.
 40.   אין לראות במידע המופיע באתר משום מידע רפואי או המלצה רפואית. לפני כל שימוש המוצר הנמכר באתר, לרבות אך לא רק, בתוספי מזון ו/או תרופה ן/אן מוצרי טבע וכיוצ"ב, יש להתייעץ ברופא או גורם מקצועי אחר ולעיין בעלון הצרכן. יש לפעול רק על-פי ההנחיות. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים הנמכרים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים אשר נמכרים על-ידו.
 41.    יודגש כי כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות והם נהנים מהאחריות והשירות המקובלים בשוק.
 42.   הזמנת מוצרים תטופל עד לחלוף 36 שעות ממועד הזמנתה (למעט ימי שבת, חג ושבתון).
 43.  ההזמנות מטופלות במהלך שעות הפעילות של בית המרקחת כאשר הזמנות שיתקבלו לאחר השעה 16:00 ביום חול יטופלו ביום למחרת. אין משלוחים בסופי שבוע וחגים (יום חמישי משעה 16.00 עד יום ראשון בבוקר).
 44.  המחיר המצויין באתר הינו למשלוח בדואר רשום עד למשקל של 2 ק"ג למשלוח.
 45.  במידה ומשקל המוצר חורג מ-2 ק"ג, המשלוח יבוצע ע"י שליח עד לביתו של המזמין בהתאם למחיר שיופיע באתר למשלוח זה.
 46.  המשלוח יישלח בקרטון ארוז וסגור היטב או באריזה אטומה תוך שמירה של פרטיות המזמין/המקבל.
 47.  חובה על המקבל להציג תעודה מזהה.
 48.  היה ויהיה קיים חוסר במוצר שהוזמן בין אם כתוצאה מחוסר במלאי בבית המרקחת ובין אם כתוצאה מחובר במלאי אצל הספק/היצרן/היבואן, אשר לא יאפשר עמידה בלוחות הזמנים הנ"ל, הלקוח יעודכן טלפונית או בהודעת מייל/סמס. אולם יובהר כי המפעיל לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה ממחסור במוצר כל שהוא באתר.
 49.  המזמין מצהיר ומאשר כי ידוע לו שבמקרה וההזמנה היא של תרופות ללא מרשם חובה על השליח / המוסר לוודא כי מקבל המשלוח הינו מעל לגיל 16 והיה ולא יהיה בידי המקבל להציג תעודה מזהה המעידה על גילו. לא יציג המקבל תעודה מזהה המשלוח לא יימסר ולמזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעיל.
 50.  לגבי מוצרים שיישלחו בדואר –המפעיל אינו אחראי על מועד האספקה של מוצרים שנשלחים באמצעות הדואר והמזמין לא יוכל לבוא אל המפעיל בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין עיכוב באספקת המוצר שמקורו בדואר ישראל, לרבות שביתות ו/או עיצומים של עובדי הדואר וכיוצ"ב. במקרה ויהיה עיכוב כאמור המזמין לא יוכל לבטל את הזמנתו.
 51.  ככל שהמשלוח (בין אם בדואר ובין אם ע"י שליח) ייעשה לאזורים מוגבלים מבחינה ביטחונית ו/או מרוחקים – למזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד בית המרקחת בגין עיכובים בקבלת המוצר והוא לא יהיה רשאי אף לבטל את הזמנתו. במידה ובהתאם למדיניות חברת המשלוחים מקום מגוריו של המזמין הינו במקום בו חברת השליחויות אינה מבצעת שליחויות אזי תרופתו היחידה של המזמין תהיה זכותו לבטל את ההזמנה ולקבל את כספו בחזרה ללא כל זכות לכל סעד ו/או פיצוי אחר. 
 52. כל המחירים באתר הינם בלעדיים לאתר בלבד. 
 53.  רישומי מחשב עיבוד הנתונים של המפעיל בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה ומכרעת לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.
 54.  תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
 55.  המשתמש מתחייב להקפיד לעקוב אחר שינויים בתנאי שימוש ותקנון אלו.
 56. על סעיפי תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל.